Back to Top

Sibbe - IJzeren

Harmonie

Rond het jaar 1870 is de zangvereniging “Eendracht” opgericht. Omdat er behoefte bestond om processies niet alleen met zang maar ook met blaasmuziek op te luisteren, werd in 1921 het initiatief genomen tot oprichting van het zang- en muziekgezelschap “Eendracht”. Directeur was Sjir Smeets, die tevens de directie voerde in Vilt en Margraten. 

Door onenigheid tussen onderdelen zang en muziek, werd de muziekvereniging in 1927 weer ontbonden. De instrumenten werden ingenomen door de toenmalige burgemeester en op een boven de partijen verheven plaats (de kerk!) gedeponeerd. Nu nog is deze handelwijze, voor het geval dat herhaling zich zou voordoen, in de statuten opgenomen.

In 1929 trok een groep van een man of 15 demonstratief met “ketelmuziek” door het dorp. Bij Café Ponten (nu Café aan de Kirk) werd verzameld en zetten Giel Defaux (die trouwens zijn trommeltje niet had ingeleverd, hetgeen er meer niet gedaan hadden naar later bleek!), Sjang van Netteke, Sjir van Delnooy e.a. hun wens om weer tot oprichting van een muziekgezelschap te komen op oorverdovende wijze kracht bij.

In datzelfde jaar nog togen Harie Mulkens, Cornelius Ponten (de kastelein), Guus Franssen en Sjeukske Hendriks per taxi naar notaris Roebroeks in Valkenburg om een harmonie te doen oprichten. Het probleem dat daarvoor 5 medeoprichters nodig waren was snel opgelost, toen de taxichauffeur, Jacques Defauwes dus, zich onmiddellijk bereid verklaarde. Het eerste bestuur was benoemd. Guus Franssen werd gekozen tot voorzitter en Harie Mulkens werd de eerste secretaris/penningmeester. Dat het zijn van bestuurslid niet alleen lusten maar ook lasten met zich meebracht, blijkt uit het feit dat de consumpties betaald dienden te worden door de bestuursleden, die daarvoor f 10,- per man per jaar moesten bijdragen!

De harmonie stond onderleiding van de bijna legendarische “Meister” Houben, en telde ongeveer 24 leden. Het repetitielokaal was gelegen in café-sport-harmoniezaal “Sint Rosa”. De eerste uniformen kwamen in 1958. Tot dan was het heel gebruikelijk om enkel een uniformpet te dragen. Aan de uitmonstering werd sowieso niet veel aandacht besteed. Het kwam regelmatig voor dat een touw om het middel de riem verving. Soms werd een fietsspaak gebruikt om de trommel te kunnen bevestigen en kwam het voor dat men twee verschillende trommelstokken gebruikte. Niet het uiterlijk vertoon, maar de kwaliteit van het musiceren stond voorop. En dat konden ze! Sibbe was de eerste harmonie in de weide omtrek die de eerste vrouwelijke leden in het gezelschap had (de dochters van “meister” Houben). Hiermee was zeker niet ieder lid gelukkig.

Nadat de harmonie in de oorlog was ontbonden, werden september/oktober 1944 de instrumenten weer tevoorschijn gehaald. Zoals al eerder gemeld, trad de harmonie aan voor het opluisteren van kerkelijke feesten, jubilea e.d. Men deed dit tot in de verre omtrek, zelfs tot in het Belgische Hoes en Somagne. Verder werd deelgenomen aan festivals in omliggende dorpen, waarbij 20 tot 30 muziekgezelschappen hun beste beentje voorzetten. Tevens nam men massaal deel aan solistenconcoursen, terwijl men deze evenementen ook regelmatig zelf organiseerde. Een uitstekende reputatie werd hiermee opgebouwd.

Een groot succes werd behaald in Bree in 1952. Met de “Egmond-Ouverture” van Beethoven en “Dance Profane” van Marcel Poot, werd in de 2e afdeling het hoogste aantal punten gehaald (372,5 van de 400!) plus het hoogst aantal punten voor de directeur ( “conducteur” Houben).

In 1960 werd deelgenomen aan het bondsconcours in de veiling van Bunde (2e afdeling). De vertolking van “Sinfonia no. 6” van Torelli/Zurmulle en de “Egmond-ouverture” leverde 301 punten op plus promotie naar de 1e afdeling. In 1969 nam men deel aan het bondsconcours te Herten, o.l.v. J. Welzen (1962-1970), waar 290,5 punt werd vergaard en promotie naar de afdeling uitmuntendheid. Het concours in Mechelen in 1974, was het laatste optreden van “meister” Houben, die met een onderbreking van 1962 tot 1970 “zijn” korps vanaf oprichting had geleid. Hij werd opgevolgd door: Hoefnagels, Schumans, Cruts, Troisfontaine en Niese. Het concours in Mheer leverde 289,5 punten op plus een eerste prijs. In Margraten werd in 1985 op het bondsconcours een eerste prijs met promotie naar de Ereafdeling behaald met 311,5 punten en dat o.l.v. Emile Troisfontaine, die toen pas 3 maanden dirigent was! In 1990 werd voor de eerste maal deelgenomen aan het Bondsconcours in de Ereafdeling. Tijdens het 1e Bondsconcours onder leiding van Roger Niese, in 1995, behaalde men 307 punten inclusief promotie naar de Superieure Afdeling. In hetzelfde jaar werd Harmonie St. Rosa landskampioen in de Ereafdeling.

Harmonie St. Rosa vierde in het jaar 2000 haar 70-jarig bestaan.Het jubileumjaar 2000 werd echter nog specialer toen bleek dat 2 50-jarige jubilarissen verrast werden met een met Koninklijke onderscheiding te weten Harrie Molin en Sjef Vollers, beide 50 jaar lid van Harmonie St. Rosa. In oktober 2000 nam Harmonie St. Rosa voor de eerste maal in haar bestaan deel aan het Bondsconcours in de Superieure Afdeling. Het werd uiteindelijk een dag om nooit meer te vergeten en om met gouden letters in de geschiedenisboeken van Harmonie St. Rosa te vermelden. Harmonie St. Rosa behaalde onder leiding van Roger Niese, 328.5 punten. Goed voor een eerste prijs met lof der Jury. Wat door bijna niemand voor mogelijk werd gehouden gebeurde op uiteindelijk op zondag 24 oktober 2004. Tijdens het 1e Bondsconcoursweekend te Venlo, behaalde Harmonie St. Rosa onderleiding van Roger Niese 93 punten (335 punten) in de eerste divisie (voorheen Superieure Afdeling). Gedurende de voorbereidingen op deze concoursdeelname had Roger Niese ervoor gekozen om in de zogenaamde ìoude stijlî deel te nemen aan het Bondsconcours. Gekozen werd voor de volgende werken: Inspeelwerk: Ateneo Musical Verplicht werk: Concerto for Symphonic Band Keuzewerk: Bacchus on Blue Ridge Na meerdere dirigentenwisselingen stond Harmonie Sint Rosa tot de zomer van 2010 onder leiding van Roger Niese.

Het feit dat de Harmonie haar 80-jarige leeftijd bereikt heeft, is te danken aan een min of meer constante aanwas van jeugdleden binnen de vereniging. Sinds enkele jaren is het echter moeilijker geworden om de jeugd te bereiken, waardoor er momenteel geen volledige instrumentale bezetting binnen het orkest is. Ondanks haar verminderde ledenaantal zorgt de Harmonie ervoor om toch aanwezig te zijn bij alle belangrijke activiteiten in Sibbe zoals de H. Communie, Processie en Sint Rosa Denplanting.

Daarnaast is besloten om door samenwerking met andere verenigingen, waarmee een start werd gemaakt in 2008 onder leiding van Ben Essers, toch grote concerten te organiseren. Door samenwerking met Harmonie Concordia Berg en Terblijt en Fanfare Sint Cornelius Schin op Geul was het mogelijk om een aantal prachtige concerten te geven waaronder Spectacle de Musique (2008) en het VVV-jubileumconcert (2010).

Het harmonie-orkest stond van 2011 tot 2013 onder leiding van Sandro Moretti, sinds 2014 staat het orkest onder leiding van Hub van Wissen. Onder zijn leiding hebben ze in het voorjaar van 2014 een concert gegeven in samenwerking met de Band Jonk Belege en in november 2014 namen zij deel aan het concert “Weíll meet again”, waarbij zij een orkest vormden met Harmonie Concordia Margraten onder leiding van Jos Dobbelstein.

Tijdens het jubileumweekend in april 2015 zal het harmonie-orkest nogmaals een groot orkest vormen met de muzikanten van Harmonie Concordia Margraten en tijdens het Jubileumconcert op 25 april musiceren met de dames van de band Reöncarnatus.